Sample details: 536f5f3e190579d73fedf72e83d2ae00

Hashes
MD5: 536f5f3e190579d73fedf72e83d2ae00
SHA1: db223ccbebb7ab2a93b77252446768e0ca8784e6
SHA256: 6b2f4596237abf929f490f6f119c7b6591ce79d2585e6a53f0d867c4af27a62c
SSDEEP: 768:tbS+TelZDh2AzAf3ZWYKrfbTrVvkV7vaV/dGSRWIDZNX:ZQzYTqj4IDZd
Details
File Type: HTML
Yara Hits
Source
http://zhzfood.com/xccdnv